సూర్య గ్రహణం 2023: తేదీ, సమయం మరియు ప్రభావం గురించి తెలుగులో తెలుసుకోండి


సూర్య గ్రహణం ఒక సూర్య మండల లో జరుపుటకు సంబంధించిన చరిత్రాత్మక ఘటన. ఇది సూర్య చక్రం రెండో గ్రహణంలో ఒకటి. ఈ ఘటన ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది కానీ అందువల్ల బహుశా మరికొన్ని సంవత్సరాల్లో సూర్య గ్రహణం జరుగుతుంది. 2023 సూర్య గ్రహణం కూడా ఒక వేళ జరుగుతుంది.

సూర్య గ్రహణం తేదీ

2023 సూర్య గ్రహణం జూలై 13 న జరుగుతుంది. ఈ గ్రహణం దశలో మొదటి సూర్య గ్రహణంగా సంఖ్య చేస్తుంది. ఈ సూర్య గ్రహణం ప్రారంభం సాయంత్రం 3:55 కి జరగనున్నది మరియు పూర్తి అయింది సాయంత్రం 6:41 కి.

సూర్య గ్రహణం ప్రభావం

సూర్య గ్రహణం ప్రభావం ఎంతో ఉన్నది. ఇది సమస్యలను సృష్టించవచ్చు. సూర్య గ్రహణం కారణంగా భూమి మరియు సూర్య మధ్య ఉండే దూరం తగు మందు పరిస్థితులు మారవచ్చు. మన ప్రదేశంలో ఈ గ్రహణం పూర్తి చూడబడింది కానీ మరికొన్ని ప్రదేశాల్లో ఈ గ్రహణం చూడలేదు.

సూర్య గ్రహణం సాధనాలు

సూర్య గ్రహణం చూడటానికి కొన్ని సాధనాలు ఉంటాయి. సూర్య గ్రహణం బాధితులు మరియు ఆరోగ్య సమస్యల ఉన్నవారు ఈ గ్రహణం చూడకండి. కారణం సూర్య గ్రహణం చూడటానికి నిర్ణయం చేసిన పూర్వాహ్నం (11:00 నుండి 3:00) సూర్యుడు చూస్తే కష్టాలు ఉండవు. ఇది చూడబడిన సమయంలో దానికి బాధకాలు ఉన్నవారు కనుక మీరు అందరూ గ్రహణం చూస్తే ఈ సమస్యలను తగులుకోవచ్చు.

కొంతమంది వారికి సూర్య గ్రహణం చూడటానికి దూరం ఉండగా దానికి చిక్కగా ఉన్న టెలిస్కోప్ ఉపయోగం చేస్తారు. కానీ మనకు అందుబాటులో ఉన్న స్పెషల్ గ్లాస్ లు ద్వారా ఈ గ్రహణం చూడాల్సినది.

సూర్య గ్రహణం 2023 తెలుగు లో తెలుసుకోండి

సూర్య గ్రహణం ప్రభావం మరియు సాధనాల గురించి తెలుగులో తెలుసుకోవడం మీరు ఈ వ్యాసం చదవించారా. సూర్య గ్రహణం కొన్ని రోజులు ఉండి ఆగాలి కానీ అది ఒక కల నుండి ఉన్న సూర్య గ్రహణం కాదు. తెలుగు లో సూర్య గ్రహణం గురించి మీకు కావాలనుకుంటే ఈ వ్యాసం నుండి తెలుసుకోండి.

LinkedIn
Share
Scroll to Top
Call Now Button